HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT HỌC SINH NĂM HỌC 2017 – 2018

Nhằm thực hiện tốt các quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục đã quy định về quyền hạn nhiệm vụ học sinh, quy định việc khen thưởng và kỷ luật học sinh các trường phổ thông. Trường THPT BC Lục Ngạn hướng dẫn cụ thể việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, CÁC NGUYÊN TẮC TIẾN HÀNH VIỆC KHEN THƯỞNG VÀ THI HÀNH KY LUẬT ĐỐI VỚI HỌC SINH, CÁC ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT

1. Việc khen thưởng và thi hành kỷ luật đối với học sinh là một trong những biện pháp giáo dục quan trọng trong nhà trường phổ thông, nhằm mục đích:

- Khuyến khích học sinh phấn đấu vươn lên, noi theo các gương tốt để tu dưỡng và rèn luyện bản thân.

- Ngăn chặn không để các hiện tượng sai trái phát triển, giáo dục các học sinh phạm sai lầm, giúp các học sinh này phấn đấu trở thành học sinh tốt.

- Thúc đẩy học sinh tự giác thực hiện quy định về quyền hạn, nhiệm vụ của mình nhằm nâng cao ý thức góp phần xây dựng mọi nền nếp, kỷ cương trong nhà trường.

2. Việc khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh được thực hiện đúng đắn sẽ góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển phong trào thi đua “hai tốt” trong nhà trường phổ tthông, từng bước thực hiện tốt mục tiêu đào tạo của nhà trường ở từng cấp học. Muốn vậy, cần phải đảm bảo được các nguyên tắc sau:

- Chính xác, khách quan, vô tư, không định kiến, hẹp hòi, tùy tiện.

- Dân chủ, bình đẳng, có lý có tình đối với mỗi học sinh.

- Lấy giáo dục làm chính, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật. Phát huy ưu điểm, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, lấy đó làm chỗ dựa để khắc phục những thiếu sót, những biểu hiện tiêu cực.

- Tiến hành kịp thời bằng những hình thức thích hợp.

- Tạo ra trong nhà trường và ngoài xã hội một dư luận đúng đắn ủng hộ cái tốt, phê phán cái sai.

- Có kế hoạch theo dõi sự tiến bộ và sửa chữa của học sinh vi phạm lỗi.

- Khen phải kèm theo hình thức thưởng thích đáng.

3. Đối tượng khen thưởng và thi hành kỷ luật:

Đối tượng khen thưởng là những học sinh gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của mình đã được Bộ quy định. Đối tượng thi hành kỷ luật là những học sinh có khuyết điểm tương đối nghiêm trọng, vi phạm những quy định về nhiệm vụ học sinh đã được Bộ quy định.

II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Khen trước lớp

Những học sinh làm tốt mặt này hay mặt khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình trong từng tháng hoặc từng học kỳ qua các biểu hiện sau đây sẽ được khen trước lớp:

1) Có biểu hiện tốt về hành vi đạo đức như:

Nhiệt tình giúp đỡ bạn trong lớp học tập và sinh hoạt, có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong học tập và sinh hoạt, tích cực tham gia vào các việc bảo vệ trật tự trị an trong xã hội, nhặt được của rơi trả lại cho người mất, có thái độ hành vi tốt trong việc cư xử với mọi người…

2) Có biểu hiện tốt về học tập như:

Đạt kết quả học tập tốt trong tháng( tất cả các bài được kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết đều đạt từ 7 điểm trở lên)

Cần cù, vượt khó vươn lên tiến bộ vượt bậc trong học tập.

Tích cực giúp đỡ bạn học tập yếu, kém vươn lên và có tiến bộ rõ rệt trong học tập…vvv….

3) Có biểu hiện tốt về mặt lao động như:

Hăng hái tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong buổi lao động của nhà trường tổ chức (đi đúng giờ, mang đầy đủ dụng cụ, có ý thức tổ chức kỷ luật và có năng suất cao trong lao động…vv….)

4) Hăng hái tham gia và đạt được kết quả tốt trong các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao xây dựng tập thể tổ, lớp học..…

Ngoài những biểu hiện tốt trên đây, nếu học sinh nào có biểu hiện tốt khác ở mức độ tương đương thì cũng được xét khen trước lớp.

Việc khen trước lớp do giáo viên chủ nhiệm thay mặt Hiệu trưởng thực hiện và khen bằng lời.

 2. Khen trước toàn trường

Những học sinh làm tốt mặt này hoặc mặt khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình ở mức cao hơn, đáng nêu gương trước toàn trường thì giáo viện chủ nhiệm lớp có thể đề nghị Hiệu trưởng khen trước toàn trường để phát huy tác dụng chung.

Việc khen trước toàn trường do Hiệu trưởng quyết định và thực hiện. Hình thức khen thưởng có thể là biểu dương bằng lời hoặc vừa biểu dương bằng lời vừa cấp giấy khen.

Việc khen học sinh trước toàn trường được thực hiện theo danh sách GVCN đề nghị khen hàng tháng.

Ngoài ra, Học sinh có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua ( 20/10, 20/11, 22/12, 08/03, 26/03, …..)  được khen thưởng trước toàn trường theo đề nghị của các bộ phận liên quan.

 

 

3. Được tặng danh hiệu “ Học sinh tiên tiến”

Là những học sinh phấn đấu đạt tiêu chuẩn xếp loại khá trở lên về các mặt giáo dục sau mỗi học kỳ hoặc mỗi năm học theo quy định hiện hành của việc xếp loại các mặt giáo dục.

Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm lập danh sách các học sinh đạt tiêu chuẩn “học sinh tiên tiến”của lớp mình phụ trách báo cáo, để Hiệu trưởng xét quyết định và cấp giấy khen. Tùy theo khả năng của mình, trường hoặc lớp có thể trao tặng phần thưởng.

4. Được tặng danh hiệu “Học sinh giỏi”

Là những học sinh phấn đấu đạt tiêu chuẩn loại tốt về đạo đức, lao động, thể dục vệ sinh quân sự và loại giỏi về văn hóa theo qui định hiện hành về việc xếp loại các mặt giáo dục.

Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm lập danh sách các học sinh đạt tiêu chuẩn “học sinh giỏi” của lớp mình phụ trách báo cáo để Hiệu trưởng xét quyết định và cấp giấy khen. Tùy theo khả năng của mình trường hoặc lớp có thể trao tặng phần thưởng.

5. Được khen thưởng đặc biệt: (Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT)

III. HÌNH THỨC THI HÀNH KỶ LUẬT

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, việc thi hành kỷ luật đối với học sinh phổ thông phạm khuyết điểm trong việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình với 5 hình thức, cụ thể và vận dụng như sau:

1. Khiển trách trước lớp.

Những học sinh phạm 1 trong các khuyết điếm sau đây trong quá trình thực hiện nội quy của nhà trường, quyền hạn và nhiệm vụ cấp bản thân sẽ bị khiển trách trước lớp:

- Nghỉ học không xin phép, Nghỉ học với lý do không chính đáng từ 3 buổi trở lên trong thời gian 1 tháng

- Không thuộc bài hoặc làm bài, không chuẩn bị bài đầy đủ do thầy, cô giáo quy định từ 3 lần trở lên trong thời gian 1 tháng.

- Nói năng thô tục, đánh bạc( chơi số, đề), hút thuốc lá…

- Mắc khuyết điểm sai phạm thuộc những điều nhà trường cấm, dù chỉ là một lần, song đã có tác hại nhất định đến giáo dục toàn diện của nhà trường như: quay cóp hoặc gà bài cho bạn trong giờ kiểm tra bài, có thái độ kém văn hóa hoặc hành vi thiếu đạo đức với thầy cô giáo, đối với cha mẹ, bạn bè và những người xung quanh, gây mất đoàn kết trong tổ, nhóm học tập, bao che hoặc đồng tình với hành động sai trái của bạn, không báo cáo những việc làm sai trái của bạn mà mình đã biết để nhà trường có biện pháp ngăn ngừa kịp thời, hoặc khuyết điểm sai phạm khác mà tính chất và mức độ tác hại tương đương.

Việc quyết định khiển trách trước lớp sẽ do giáo viên chủ nhiệm lớp xét quyết định sau khi đã tham khảo ý kiến của cán bộ chi đoàn và cán bộ lớp và công bố kịp thời vào buổi sinh hoạt lớp hàng tuần, có biên bản họp lớp; học sinh bị khiển trách phải viết bản cam kết không tái phạm. sau đó giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo cho Hiệu trưởng để biết và theo dõi, GVCN phải mời PHHS đến trường hoặc đến tận gia đình học sinh để thông báo với gia đình để phối hợp giáo dục.

Các vi phạm của học sinh chưa đến mức độ phải khiển trách thì giáo viên phê bình trước lớp. Đây không được coi là hình thức kỷ luật.

Các học sinh bị khiển trách trước lớp phải được ghi tên vào danh sách đề nghị phê bình hàng tháng.

2. Khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường

Những học sinh phạm 1 trong những khuyết điểm sau đây trong quá trình thực hiện nội quy của nhà trường, quyền hạn và nhiệm vụ của bản thân sẽ bị khiển trách trước Hội đồng kỷ luật nhà trường:

- Tái phạm nhiều lần một trong các khuyết điểm, sai phạm đã bị khiển trách trước lớp.

- Mắc khuyết điểm, sai phạm thuộc những điều nhà trường ngăn cấm, dù chỉ là 1 lần song đã gây nhiều tác hại, ảnh hưởng không tốt đến việc giáo dục toàn diện của nhà trường như: ăn cắp bút, sách, tiền bạc, đồ dùng tư trang…vv… của bạn bè, thầy cô giáo, gia đình hoặc của nhân dân nơi mình ở, gây gổ đánh nhau với bạn bè và những người ở ngoài nhà trường, tung dư luận xấu, phao tin đồn nhảm, tham gia hoặc tuyên truyền các hoạt động mê tín dị đoan, nghe nhạc, xem phim hoặc truyền bá sách báo có nội dung xấu hoặc các khuyết điểm sai phạm khác có tính chất và tác hại tương đương.

Trong trường hợp học sinh mắc khuyết điểm, sai phạm những điều nhà trường nghiêm cấm song chưa đến mức độ phải khiển trách trước Hội đồng kỷ luật nhà trường như tái phạm một trong các khuyết điểm, sai phạm đã bị khiển trách trước lớp thì giáo viên chủ nhiệm có thể tham khảo ý kiến của cán bộ chi đoàn, cán bộ lớp đề nghị Hiệu trưởng quyết định cho khiển trách trước lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp cần công bố kịp thời kỷ luật đó trước lớp và thông báo cho cha mẹ học sinh để phối hợp giáo dục.

Việc khiển trách trước Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ do Hội đồng kỷ luật nhà trường xét đề nghị Hiệu trưởng quyết định và thực hiện.

3. Cảnh cáo trước toàn trường

Những học sinh pham 1 trong các khuyết điểm sai phạm sau đây trong quá trình thực hiện nội quy nhà trường, quyền hạn và nhiệm vụ của bản thân sẽ bị Hội đồng kỷ luật cánh cáo trước toàn trường:

- Mắc khuyết điểm, sai phạm đã bị khiển trách trước Hội đồng kỷ luật nhà trường mà không chịu sửa chữa, vẫn còn tái phạm.

- Đã nhiều lần trốn học, trốn đi lao động hoặc quay cóp gà bài cho bạn trong lúc kiểm tra.

- Mắc khuyết điểm, sai phạm lớn, dù chỉ là 1 lần song có tác hại nghiêm trọng như: ăn cắp và cướp giật ở trong hay ngoài nhà trường, có lời nói và hành động vô lễ với thầy, cô giáo, trêu chọc hoặc có hành vi thô bỉ đối với phụ nữ và người nước ngoài, có những biểu hiện rõ ràng gây rối trật tự trị an, bị công an tạm giam giữ hoặc mắc những khuyết điểm sai phạm khác có tính chất và mức độ tác hại tương đương.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường sẽ do Hội đồng kỷ luật nhà trường đề nghị. Hiệu trưởng quyết định và thực hiện. Hình thức kỷ luật này sẽ ghi vào học bạ của học sinh và thông báo cho gia đình biết.

 

 

4. Đuổi học 1 tuần lễ

Những học sinh vi phạm các khuyết điểm đã bi cảnh cáo trước toàn trường nhưng không biết hối lỗi và sửa chữa khuyết điểm, có ảnh hưởng xấu tới những học sinh khác, hoặc phạm khuyết điểm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ nghiêm trọng, làm tổn thương nhiều đến danh dự của nhà trường, của thầy, cô giáo và tập thể học sinh như: trộm cắp, trấn lột, gây gổ đánh nhau có tổ chức và gây thương tích cho người khác…hoặc mắc những khuyết điểm, sai phạm có tính chất và mức độ tác hại tương đương thì Hội đồng kỷ luật nhà trường xét đề nghị Hiệu trưởng quyết định và thi hành, đồng thời báo lên cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp để biết và theo dõi.

Hình thức kỷ luật này sẽ ghi vào học bạ của học sinh và thông báo cho gia đình biết để phối hợp giáo dục.

Trong thời gian 1tuần lễ bị đuổi học, học sinh này phải kiểm điểm và suy nghĩ một cách sâu sắc về những khuyết điểm, sai phạm của mình, nếu tỏ ra thành khẩn, an năn, hối lỗi, có quyết tâm sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ thì sau thời gian bị đuổi học Hiệu trưởng có thể xét và quyết định cho tiếp tục học. Thời gian 1 học sinh bị đuổi học sẽ được coi là nghỉ học có phép nếu được học lại.

Nếu trong thời gian bị đuổi học 1 tuần lễ, học sinh mắc khuyết điểm, sai phạm không tỏ ra thành khẩn, hối lỗi và quyết tâm sửa chữa, thậm chí còn mắc thêm những khuyết điểm nghiêm trọng khác thì Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ đề nghị Hiệu trưởng quyết định đuổi học hẳn 1 năm.

Gia đình học sinh có trách nhiệm quản lý và giáo dục con cái trong thời gian học sinh bị đuổi học.

5. Đuổi học 1 năm

Những học sinh mắc một trong các khuyết điểm, sai phạm sau đây sẽ bị Hội đồng kỷ luật của nhà trường đề nghị Hiệu trưởng quyết định và thi hành kỷ luật đuổi học một năm, có ghi học bạ và thông báo cho gia đình, đồng thời giao cho gia đình, đoàn đội và chính quyền địa phương tiếp tục giáo dục.

- Mắc khuyết điểm, sai phạm đã bị Hội đồng kỷ luật nhà trường thông qua Hiệu trưởng đuổi học 1 tuần lễ mà vẫn không chịu sửa chữa, vẫn còn tái phạm, thậm chí còn phạm thêm những khuyết điểm nghiêm trọng khác.

- Mắc khuyết điểm, sai phạm rất nghiêm trọng, tuy chỉ là lần đầu song hành động sai phạm này là có ý thức và chủ động( không phải bị lôi kéo) gây nên những tác hại rất lớn, rất nguy hiểm đến tài sản của xã hội và tính mạng của con người như: tham gia các tổ chức trộm cắp, trấn lột, trụy lạc, phản động…vv… dùng vũ khí (dao găm, lưỡi lê, súng lục, lựu đạn…) đánh nhau có tổ chức, gây thương tích cho người khác, bị công an bắt giữ hoặc mắc những khuyết điểm, sai phạm khác mà tính chất và mức độ tác hại tương đương.

Sau khi thi hành kỷ luật đuổi học 1 năm, nhà trường phải lập đầy đủ hồ sơ, báo cáo ngay lên Sở giáo dục để biết và theo dõi.

Những học sinh sau 1 năm bị đuổi học, nếu có đủ điều kiện và muốn học lại thì phải làm đơn xin chuyển trường cũ xét cho học lại, và phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương ( xã, thị trấn…) về sự tiến bộ của bản thân, giấy cam kết của gia đình về việc giáo dục con mình.

Ngoài các hình thức thi hành kỷ luật trên đây, để đảm bảo tính sư phạm va tính nghiêm túc của việc giảng dạy và học tập trong giờ lên lớp, giáo viên bộ môn có thể tạm thời đình chỉ việc học tập và đưa lên Hiệu trưởng giáo dục những học sinh mắc phải 1 trong các sai phạm như: nói năng hoặc có thái độ vô lễ với thầy, cô giáo; gây gổ đánh nhau với bạn ở trong lớp; gây mất trật tự làm ảnh hưởng đến việc học tập của tập thể lớp, mặc dù đã được thầy cô giáo khuyên răn, nhắc nhở… Các học sinh này được vào lớp tiếp tục học trong tiết sau.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ KỸ LUẬT

A. Lập hồ sơ khen thưởng

1. Hồ sơ đối với học sinh được thưởng phiếu khen và ghi tên vào bảng danh dự của lớp (đối với học sinh các lớp cấp 1) gồm có danh sách học sinh được giáo viên chủ nhiệm lớp thưởng phiếu khen hoăc ghi tên vào bảng danh dự của lớp.

2. Hồ sơ đối với học sinh được khen trước lớp gồm có:

- Ý kiến đề nghị của giáo viên chủ nhiệm lớp

- Ý kiến quyết định của Hiệu trưởng

3. Hồ sơ đối với học sinh được khen trước toàn trường gồm có:

- Báo cáo tóm tắt của giáo viên chủ nhiệm lớp về thành tích của học sinh và ý kiến đề nghị Hiệu trưởng khen.

- Những giấy tờ có liên quan về thành tích của học sinh được đề nghị khen (công văn của đơn vị, cơ quan, đoàn thể đề nghị nhà trường khen về thành tích bảo vệ tài sản XHCN của học sinh hoặc 1 thư hay giấy khen, 1 bài báo đã đăng về đức tính thật thà của học sinh đã nhặt được của rơi trả lại cho người mất…vv…)

- Quyết định khen của Hiệu trưởng kèm theo danh sách học sinh được khen.

4. Hồ sơ đối với học sinh được tặng danh hiệu “học sinh tiên tiến”, “học sinh giỏi” gồm có:

- Danh sách học sinh đạt danh hiệu “học sinh tiên tiến”, “học sinh giỏi” của từng lớp học (theo tiêu chuẩn quy định hiện hành của Bộ giáo dục) sau mỗi học kỳ hoặc cuối năm.

- Danh sách học sinh và ý kiến của giáo viên chủ nhiệm lớp đề nghị Hiệu trưởng quyết định hình thức khen được ghi tên vào Sổ theo dõi thi đua khen thưởng của trường.

- Quyết định khen của Hiệu trưởng kèm theo danh sách học sinh được khen đã nói trên.

5. Hồ sơ đối với học sinh được tặng danh hiệu “học sinh xuất sắc” gồm có:

- Danh sách học sinh đạt danh hiệu “học sinh xuất sắc” của từng lớp học (theo tiêu chuẩn hiện hành của Bộ Giáo dục) được Hiệu trưởng và Hội đồng giáo dục nhà trường xét, chọn và đề nghị cơ quan quản lý giáo dục cấp trên khen thưởng.

- Biên bản xét chọn và ý kiến đề nghị cua Hội đồng giáo dục nhà trường với cấp trên.

- Quyết định khen thưởng của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên kèm theo danh sách học sinh được khen thưởng.

6. Hồ sơ đối với học sinh được khen thưởng đặc biệt: ( Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT)

 

B. Lập hồ sơ đề nghị xét kỷ luật (đối với những hình thức kỷ luật từ khiển trách trước Hội đồng kỷ luật nhà trường trở lên)

Sau khi phát hiện những học sinh mắc khuyết điểm sai phạm từ mức độ cần đề nghị khiển trách trước Hội đồng kỷ luật nhà trường trở lên, giáo viên chủ nhiệm lớp phải lập hồ sơ và báo cáo ngay với Hiệu trưởng và Hội đồng kỷ luật của nhà trường để xem xét và thi hành kỷ luật, qua đó giáo dục chung cho học sinh toàn trường, đồng thời nhà trường phải thông báo cho gia đình học sinh biết để có trách nhiệm phối hợp cùng nhà trường tiến hành giáo dục con em sửa chữa khuyết điểm.

Hồ sơ xét kỷ luật đối với những học sinh phạm lỗi này bao gồm:

- Bản tự kiểm điểm sai phạm của học sinh phạm lỗi

- Biên bản đề nghị xét kỷ luật của giáo viên chủ nhiệm (sau khi đã tham khảo ý kiến của tập thể lớp của học sinh phạm lỗi) kèm theo những tài liệu, tang vật nếu có.

1. Xét quyết định kỷ luật

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xét kỷ luật do giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo và đề nghị Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ căn cứ vào ý thức phạm lỗi, tính chất và mức độ tác hại của hành động phạm lỗi của từng học sinh mà quyết định hình thức kỷ luật.

Thành phần Hội đồng kỷ luật của nhà trường bao gồm: Hiệu trưởng, đại biểu Đoàn thanh niên nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp của học sinh phạm lỗi và hai giáo viên có kinh nghiệm giáo dục và được Hội đồng giáo dục tín nghiệm về đạo đức cử làm ủy viên của Hội đồng kỷ luật.

Hiệu trưởng chủ trì các phiên họp của Hội đồng kỷ luật. Hội đồng kỷ luật họp kín khi biểu quyết kỷ luật. Phương thức biểu quyết là bỏ phiếu kín. Cha mẹ học sinh và học sinh phạm lỗi được mời đến tham dự buổi họp của Hội đồng kỷ luật để nghe báo cáo về khuyết điểm, sai phạm của học sinh. Khi hội đồng kỷ luật bàn bạc và biểu quyết hình thức kỷ luật thì không được tham dự. Hội đồng kỷ luật biểu quyết theo đa số, riêng đối với hình thức đuổi học phải có ít nhất là 2/3 số thành viên biểu quyết tán thành. Những vụ kỷ luật phức tạp cần được đưa ra trước Hội đồng giáo dục của nhà trường bàn hướng giải quyết trước khi Hội đồng kỷ luật họp để xem xét và biểu dương.

2. Thời gian xét kỷ luật

- Xét định kỳ hàng tháng, cuối học kỳ, cuối năm học.

- Xét đột xuất để thi hành kỷ luật kịp thời nhằm nâng cao tác dụng giáo dục chung cho toàn trường và nhanh chóng hạn chế tác hại của hành động phạm lỗi.

3. Quyền khiếu nại của học sinh và cha mẹ học sinh.

Học sinh và cha mẹ có quyền khiếu nại về kỷ luật của mình từ mức kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường trở lên trong thời hạn 1 tuần lễ kể từ ngày được thông báo quyết định kỷ luật:

a) Nếu bị kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường hoặc bị đuổi học 1 tuần lễ thì làm đơn khiếu nại với nhà trường, Hiệu trưởng phải xem xét lại vụ kỷ luật và phải trả lời ngay cho đương sự trong thời gian 3 ngày kể từ ngày được đơn khiếu nại. Nếu phát hiện có sai lầm trong việc xét kỷ luật thì Hiệu trưởng phải triệu tập ngay Hội đồng kỷ luật của nhà trường để bàn bạc, xem xét vụ kỷ luật cho thỏa đáng trong phạm vi 1 tuần lễ kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.

b) Nếu bị kỷ luật đuổi học 1 năm thì có thể làm đơn khiếu nại với nhà trường hoặc Sở Giáo dục và đào tạo. Hiệu trưởng phải xem xét lai vụ kỷ luật và trả lời ngay cho đương sự trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Nếu phát hiện có sai lầm trong việc xét kỷ luật thì Hiêụ trưởng phải triệu tập ngay Hội đồng kỷ luật của nhà trường để bàn bạc, xem xét vụ kỷ luật cho thỏa đáng trong phạm vi 1 tuần lễ kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.

V. VIỆC GIÚP ĐỠ HỌC SINH BỊ KỶ LUẬT SỬA CHỮA KHUYẾT ĐIỂM, XÉT HẠ MỨC HOẶC XÓA KỶ LUẬT:

 Đối với những học sinh bị kỷ luật, giáo viên chủ nhiệm lớp, các giáo viên bộ môn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tập thể lớp có trách nhiệm theo dõi, tích cực giúp đỡ rèn luyện, sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ.

1. Cuối năm học, Hội đồng kỷ luật của nhà trường dưới sự điều khiển của Hiệu trưởng sẽ họp bàn để xét quyết định hạ mức hoặc xóa kỷ luật cho học sinh phạm lỗi trong năm học nếu học sinh đó có sửa chữa và có tiến bộ. Học sinh và cha mẹ học sinh được mời đến tham dự cuộc họp này, nhưng khi hội đồng kỷ luật biểu quyết xóa kỷ luật thì không được tham dự. Việc biểu quyết này sẽ tiến hành bằng bỏ phiếu kín và theo nguyên tắc đa số. Quyết định hạ mức hoặc xóa kỷ luật phải được công bố tại nơi đã công bố thi hành kỷ luật, đồng thời thông báo cho học sinh và cha me học sinh biết.

Hồ sơ để xét hạ mức hoặc xóa kỷ luật gồm:

a) Bản tự kiểm điểm về quá trình tự phấn đấu sửa chữa khuyết điểm và mức độ tiến bộ của học sinh phạm lỗi

b) Đề nghị hạ mức hoặc xóa kỷ luật của giáo viên chủ nhiệm lớp sau khi đã tham khảo ý kiến của tập thể lớp của học sinh phạm lỗi.

2. Việc ghi kỷ luật vào học bạ của học sinh chỉ tiến hành vào cuối năm học, sau khi Hội đồng kỷ luật đã họp xem xét và quyết định hạ mức hoặc xóa kỷ luật cho học sinh phạm lỗi và ghi theo mức kỷ luật mới (nếu được hạ mức) hoặc không ghi kỷ luật (nếu đã được xóa kỷ luật) Chỉ ghi vào học bạ các kỷ luật từ mức bị cảnh cáo trước toàn trường trở lên.

a) Hội đồng kỷ luật chỉ xét xóa kỷ luật cho những học sinh bị mức kỷ luật từ cảnh cáo trước toàn trường trở lên. Ví dụ: Một học sinh A trong học kỳ I mắc khuyết điểm, sai phạm và đã bị Hội đồng kỷ luật quyết định xử lý cảnh cáo trước toàn trường. Đến cuối năm học đó đã có cố gắng phấn đấu sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ, học sinh này đã được Hội đồng kỷ luật xét hạ mức kỷ luật từ cảnh cáo trước toàn trường không ghi vào học bạ của học sinh này mức độ kỷ luật cảnh cáo nữa.

b) Các quyết định hạ mức hoặc xóa kỷ luật đối với học sinh phạm lỗi, nhà trường phải thông báo ngay cho gia đình học sinh biết để phối hợp cùng nhà trường động viên con em tiếp tục phấn đấu tiến bộ hơn nữa.

VI. VIỆC LƯU TRỮ HỒ SƠ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ HỒ SƠ HẠ MỨC HOẶC XÓA KỶ LUẬT

1. Hồ sơ khen thưởng

Hồ sơ đối với học sinh được thưởng phiếu khen, được ghi tên vào bảng danh dự của lớp hoặc được khen trước lớp sẽ do giáo viên chủ nhiệm lớp lưu giữ tại Sổ chủ nhiệm lớp trong thời hạn học sinh đang theo học trong 1 cấp học.

Hồ sơ đối với học sinh được khen thưởng trước toàn trường, học sinh được tặng danh hiệu “học sinh tiên tiến”, “học sinh giỏi”, “học sinh xuất sắc”, học sinh được khen đặc biệt…vv sẽ do văn phòng nhà trường lưu giữ lâu dài.

2. Hồ sơ kỷ luật

Hồ sơ kỷ luật, hồ sơ hạ mức hoặc xóa kỷ luật đối với học sinh cần được bảo quản đầy đủ và lưu trữ lâu dài tại văn phòng nhà trường (đối với những học sinh bị Hội đồng kỷ luật của nhà trường xử lý) và lưu giữ tại Sổ chủ nhiệm lớp trong thời hạn học sinh đang theo học ở từng cấp học (đối với những học sinh bị giáo viên chủ nhiệm lớp khiển trách trước lớp).

Hiệu trưởng

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều