Tên cơ sở đăng ký: Trường THPT Lục Ngạn số 5

Địa chỉ: Khu Lê Hông Phong - Thị trấn Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang.

Số điện thoại: 02403.683 718

Website: thptlucngan5.bacgiang.edu.vn;  Email: thptlucngan5@bacgiang.edu.vn