Tên cơ sở đăng ký: Trường THPT bán công Lục Ngạn

Địa chỉ: Khu Lê Hông Phong - Thị trấn Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang.

Số điện thoại: 02403.683 718

Website: thptbclucngan.edu.vn;  Email: bclucngan@bacgiang.edu.vn